สพฐ.จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 1

13 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ จังหวัดกระบี่ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ห้องเรียนกีฬาครั้งที่ 1 “เกมส์แห่งความสามัคคี สดุดีองค์ราชันย์ สานสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา”

ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีความเป็นเลิศด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนา โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่าสากลสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกับนานาชาติได้ โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา และได้จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 1 ” เกมส์แห่งความสามัคคี สดุดีองค์ราชันย์ สานสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในห้องเรียนกีฬา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม อีกทั้งยังเป็นการฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ไปจนถึงการปลูกฝังนักเรียนห้องเรียนกีฬาให้มีน้ำใจนักกีฬา และมีความสามัคตีในหมู่คณะ โดยการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนสารคามวิทยาคม โรงเรียนในโครงการสานฝันชายแดนใต้ และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  420 คน ซึ่งกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน คือ ฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง
กีฬาเป็นสื่อที่สานสายสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดี สร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดในหมู่คณะ กีฬาจะเป็นสิ่งขจัดพฤติกรรมอันไม่พึงปราถนาของสังคม โดยเฉพาะสังคมวัยรุ่น ซึ่งปัญหายาเสพติดกำลังเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นจึงมีการรณรงค์ให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา และจงใช้กีฬาเป็นเครื่องกระชับไมตรี อย่าให้กีฬามาเป็นเครื่องทำลายความสามัคคี จงมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน อย่ามุ่งเอาชัยชนะจนลืมสปิริตของนักกีฬา ถ้าทุกคนทำได้ กีฬาจะเป็นปัจจัยนำมาซึ่งประโยชน์สุขอย่างแท้จริง รมช.ศธ.กล่าว